Strona główna Zobacz więcej Ochrona danych osobowych - nawiązanie...
section divider

Ochrona danych osobowych - nawiązanie współpracy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: RODO), informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stokrotka sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin,
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień i warunków skorzystania z tych uprawnień poprzez: email: inspektordanychosobowych@stokrotka.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie:

   • zgoda na przetwarzanie przekazanych danych. Ma Pani/Pan prawo co cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom:
  • procesorom w związku ze zleconymi działaniami realizowanymi w imieniu Administratora, w tym podwykonawcom, np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym - podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  • podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Administrator,
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

       6. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

       7. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez okres:

  • do czasu cofnięcia zgody,
  • niezbędny do obrony interesów Administratora.

      8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

      9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych powoduje brak możliwości podjęcia działań przed zawarciem umowy.

      10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.