Strona główna Zobacz więcej "Kawa za grosz" Regulamin
section divider

"Kawa za grosz" Regulamin

Regulamin akcji promocyjnej „Kawa za grosz”

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Kawa za grosz” jest Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ulicy Projektowej 1 w Lublinie (kod pocztowy 20-209), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000016977, NIP 712-100-83-23, REGON 430452634, kapitał zakładowy: 76 000 000,00 zł (dalej: Organizator).
 2. W akcji promocyjnej (dalej zwanej Akcją) uczestniczą sklepy Stokrotka Express, które w swojej ofercie posiadają możliwość zakupu kawy z ekspresu. Aktualna lista sklepów biorących udział w akcji znajduje się poniżej:
 • Lublin, ul. Głęboka 8a
 • Lublin, ul. Melomanów 1
 • Lublin, ul. Zana 35
 • Lublin, ul. Nowy Świat 38
 • Lublin, ul. Strzeszewskiego 21
 • Lublin, Wojciechowska 5d
 • Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego 80
 • Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 4
 • Warszawa, ul. Obywatelska 5
 • Warszawa, ul. Przeworska 2
 • Warszawa, ul. Jurajska 4
 • Warszawa, ul. Zamkowa 8
 • Warszawa, ul. Lekka 3 
 • Warszawa, ul.Verdiego 13
 • Warszawa, ul. Racjonalizacji 7 
 • Warszawa, ul. Mińska 25
 1. Akcja „Kawa za grosz” trwa od dnia 1.06.2019r. do odwołania przez Organizatora, nie krócej jednak niż do dnia 31.08.2019r Datę zakończenia akcji Organizator poda  na swojej stronie Internetowej (express.stokrotka.pl) oraz w sklepach Organizatora objętych Akcją, z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem. 
 2. Akcja „Kawa za grosz” jest Akcją Promocyjną polegającą na zbieraniu przez Klientów pieczątek na Karcie Kolekcjonerskiej za dokonane zakup dowolnej kawy z ekspresu w sklepach biorących udział w Akcji. Klient przy zakupie dowolnej kawy z ekspresu jest uprawniony do otrzymania od pracownika sklepu biorącego udział w Akcji jednej pieczątki na Karcie Kolekcjonerskiej. Wzór karty Kolekcjonerskiej oraz wzór pieczątek określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnik, który zbierze na jednej Karcie Kolekcjonerskiej 5 (pięć) pieczątek nabywa prawo do zakupu dowolnej kawy z ekspresu znajdującej się w ofercie sklepu Organizatora biorącego udział w Akcji, o pojemności 400ml w cenie 0,01 zł (1 grosz).
 4. Przystąpienie Klienta do Akcji oznacza, że Klient:
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia;
  2. zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków Akcji.
 5. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z niewykorzystaniem Karty Kolekcjonerskiej z zebranymi pieczątkami czy niezgłoszeniem kasjerowi chęci skorzystania z Akcji, a w szczególności nie przysługuje mu roszczenie o wymianę Karty Kolekcjonerskiej z pieczątkami na ekwiwalent pieniężny.
 6. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i udzielanymi w ich ramach rabatami.
 7. Organizator zastrzega prawo do odmowy przyjęcia karty, na której autentyczność pieczątek budzi wątpliwość. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Kolekcjonerskiej z pieczątkami duplikaty nie są wydawane. Karty Kolekcjonerskie zniszczone lub uszkodzone lub zawierające zniszczone lub uszkodzone pieczątki nie będą akceptowane.
 8. Warunkiem skorzystania z Akcji jest odbiór pieczątek od obsługującego kasjera przy dokonywaniu transakcji. Klient nie może odebrać pieczątek w późniejszym terminie na podstawie dowodu zakupu. Wszelkie reklamacje w tym zakresie powinny być zgłaszane obsługującemu kasjerowi bezpośrednio przy dokonywaniu transakcji.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji, powinny być kierowane w formie mailowej na adres kontaktexpress@stokrotka.pl lub pisemnej na adres siedziby Organizatora tj. „Stokrotka” sp. z o.o., ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, z dopiskiem „Kawa za grosz” w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji.
 10. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Klienta (ew. dodatkowo adres email i/lub numer telefonu kontaktowego), przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny, własnoręczny Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane.
 11. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie regulaminu, w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 12. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 13. Opisane w niniejszym Regulaminie zasady rozpatrywania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają praw konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 14. Administratorem danych osobowych osób składających reklamację będzie: Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000016977, NIP 712-10-08, REGON 430452634 dalej jako Administrator.
 15. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych za pomocą adresu: inspektordanychosobowych@stokrotka.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 16. Dane osobowe osób składających reklamację będą przetwarzane wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z prowadzonym postepowaniem reklamacyjnym i dochodzonymi roszczeniami do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego i i/lub przedawnienia dochodzonych roszczeń i nie będą przekazywane do państw trzecich.
 17. Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest dobrowolne ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
 18. Dane osobowe, przekazane Administratorowi w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przy czym dane te nie będą profilowane.
 19. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
  1. przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów, np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie, doręczania korespondencji i przesyłekb) z grupy kapitałowej, do której należy Administrator,
  2. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy i organy państwowe.
 20. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, osobom od których dane pochodzą przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;
  2. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych i sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora, narusza przepisy RODO; w przypadkach i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są  na stronie internetowej www.stokrotka.pl, zakładka Ochrona danych osobowych (https://stokrotka.pl/aochrona-danych-osobowych/).
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle Akcji Organizator będzie starał się rozstrzygnąć w pierwszym rzędzie polubownie, a w braku satysfakcjonującego porozumienia, spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
 3. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami jest udostępniany na stronie internetowej www.express.stokrotka.pl, w sklepach biorących udział w Akcji oraz w siedzibie Organizatora.

Załączniki

PDF
1.445 MB

zalacznik-nr-1.pdf