Strona główna Zobacz więcej "Kawa za grosz" Regulamin
section divider

"Kawa za grosz" Regulamin

Regulamin akcji promocyjnej „Kawa za grosz”

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Kawa za grosz” jest Stokrotka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ulicy Projektowej 1 w Lublinie (kod pocztowy 20-209), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000016977, NIP 712-100-83-23, REGON 430452634, kapitał zakładowy: 76 000 000,00 zł (dalej: Organizator).
 2. W akcji promocyjnej (dalej zwanej Akcją) uczestniczą sklepy Stokrotka Express, które w swojej ofercie posiadają możliwość zakupu kawy z ekspresu. Aktualna lista sklepów biorących udział w akcji znajduje się poniżej:
 • Lublin, ul. Głęboka 8a
 • Lublin, ul. Melomanów 1
 • Lublin, ul. Zana 35
 • Lublin, ul. Nowy Świat 38
 • Lublin, ul. Strzeszewskiego 21
 • Lublin, Wojciechowska 5d
 • Lublin, ul. Wędrowna 6
 • Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego 80
 • Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 4
 • Warszawa, ul. Obywatelska 5
 • Warszawa, ul. Przeworska 2
 • Warszawa, ul. Jurajska 4
 • Warszawa, ul. Zamkowa 8
 • Warszawa, ul. Lekka 3 
 • Warszawa, ul.Verdiego 13
 • Warszawa, ul. Racjonalizacji 7 
 • Warszawa, ul. Mińska 25
 • Ząbki, ul. Ch. Andersena 28
 • Warszawa ul. Jana Kazimierza 31
 • Warszawa, Polki 3
 1. Akcja „Kawa za grosz” trwa od dnia 1.06.2019r. do odwołania przez Organizatora, nie krócej jednak niż do dnia 31.08.2019r Datę zakończenia akcji Organizator poda  na swojej stronie Internetowej (express.stokrotka.pl) oraz w sklepach Organizatora objętych Akcją, z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem. 
 2. Akcja „Kawa za grosz” jest Akcją Promocyjną polegającą na zbieraniu przez Klientów pieczątek na Karcie Kolekcjonerskiej za dokonane zakup dowolnej kawy z ekspresu w sklepach biorących udział w Akcji. Klient przy zakupie dowolnej kawy z ekspresu jest uprawniony do otrzymania od pracownika sklepu biorącego udział w Akcji jednej pieczątki na Karcie Kolekcjonerskiej. Wzór karty Kolekcjonerskiej oraz wzór pieczątek określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Uczestnik, który zbierze na jednej Karcie Kolekcjonerskiej 5 (pięć) pieczątek nabywa prawo do zakupu dowolnej kawy z ekspresu znajdującej się w ofercie sklepu Organizatora biorącego udział w Akcji, o pojemności 400ml w cenie 0,01 zł (1 grosz).
 4. Przystąpienie Klienta do Akcji oznacza, że Klient:
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia;
  2. zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków Akcji.
 5. Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z niewykorzystaniem Karty Kolekcjonerskiej z zebranymi pieczątkami czy niezgłoszeniem kasjerowi chęci skorzystania z Akcji, a w szczególności nie przysługuje mu roszczenie o wymianę Karty Kolekcjonerskiej z pieczątkami na ekwiwalent pieniężny.
 6. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i udzielanymi w ich ramach rabatami.
 7. Organizator zastrzega prawo do odmowy przyjęcia karty, na której autentyczność pieczątek budzi wątpliwość. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Kolekcjonerskiej z pieczątkami duplikaty nie są wydawane. Karty Kolekcjonerskie zniszczone lub uszkodzone lub zawierające zniszczone lub uszkodzone pieczątki nie będą akceptowane.
 8. Warunkiem skorzystania z Akcji jest odbiór pieczątek od obsługującego kasjera przy dokonywaniu transakcji. Klient nie może odebrać pieczątek w późniejszym terminie na podstawie dowodu zakupu. Wszelkie reklamacje w tym zakresie powinny być zgłaszane obsługującemu kasjerowi bezpośrednio przy dokonywaniu transakcji.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji, powinny być kierowane w formie mailowej na adres kontaktexpress@stokrotka.pl lub pisemnej na adres siedziby Organizatora tj. „Stokrotka” sp. z o.o., ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, z dopiskiem „Kawa za grosz” w terminie 14 dni od daty wystąpienia zdarzenia, stanowiącego podstawę reklamacji.
 10. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Klienta (ew. dodatkowo adres email i/lub numer telefonu kontaktowego), przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny, własnoręczny Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane.
 11. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie regulaminu, w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 12. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 13. Opisane w niniejszym Regulaminie zasady rozpatrywania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają praw konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 14. Administratorem danych osobowych osób składających reklamację będzie: Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000016977, NIP 712-10-08, REGON 430452634 dalej jako Administrator.
 15. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych za pomocą adresu: inspektordanychosobowych@stokrotka.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 16. Dane osobowe osób składających reklamację będą przetwarzane wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z prowadzonym postepowaniem reklamacyjnym i dochodzonymi roszczeniami do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego i i/lub przedawnienia dochodzonych roszczeń i nie będą przekazywane do państw trzecich.
 17. Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest dobrowolne ale niezbędne dla przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
 18. Dane osobowe, przekazane Administratorowi w ramach postępowania reklamacyjnego mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przy czym dane te nie będą profilowane.
 19. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
  1. przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów, np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie, doręczania korespondencji i przesyłekb) z grupy kapitałowej, do której należy Administrator,
  2. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy i organy państwowe.
 20. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, osobom od których dane pochodzą przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania;
  2. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych i sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora, narusza przepisy RODO; w przypadkach i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są  na stronie internetowej www.stokrotka.pl, zakładka Ochrona danych osobowych (https://stokrotka.pl/aochrona-danych-osobowych/).
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle Akcji Organizator będzie starał się rozstrzygnąć w pierwszym rzędzie polubownie, a w braku satysfakcjonującego porozumienia, spory będą poddawane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
 3. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami jest udostępniany na stronie internetowej www.express.stokrotka.pl, w sklepach biorących udział w Akcji oraz w siedzibie Organizatora.

Załączniki

PDF
1.445 MB

zalacznik-nr-1.pdf